Beste brs. en zrs.,

Liturgie voor D.V. vrijdag 19 april a.s. 

Goede Vrijdag
Voorzang: 

Liedblad Goede Vrijdag 19 april 2019 – WK 158   

O kostbaar kruis, o wonder Gods

1.                                                                               2.
O kostbaar kruis, o wonder Gods,                             Bewaar mij dat ik roemen zou
waaraan de Prins der glorie stierf;                           dan in mijns Heeren Christus dood.

Ik wil om U zijn zonder trots,                                     Al wat ik anders noemen zou
ik acht verlies wat ik verwierf.                                  is niets bij dit mysterie groot.

 

3.                                                                               6.
O angst en liefde, ondereen                                     De aarde zelf is veel te klein            

vermengd als water en als bloed,                             voor wie U waarlijk loven wil.

zij wijzen naar het wonder heen                               Uw liefde is een groot geheim,

van Hem die op de aarde boet.                                 zij vraagt geheel mijn hart en ziel

Ps. 88: 1 en 11

Ps. 117: 1
Ps. 38: 11 en 12
Lofzang van Simeon: 1 en 2
Ps. 118: 12 en 13

Schriftlezing: Lukas 23: 33-56

Tekst: Lukas 23: 47-49
Thema: Het zien van Jezus’ lijden en sterven

1. Het zien van de menigte (vs. 48);

2. Het zien van de bekenden (vs. 49);

3. Het zien van de hoofdman (vs. 47);

4. Wat zien wij?

 

1e Paasdag - Morgendienst

Voorzang:

1e Paasdag 2019 morgendienst – WK 167 en 434

 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem

1                                                                                2

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,                         Geen graf hield Davids Zoon omkneld;

die galmt door heel Jeruzalem                                 Hij overwon, die sterke held!

een heerlijk morgenlicht breekt aan,                                   Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,

de Zoon van God is opgestaan.                                 want Hij is God bekleed met macht.

 

3                                                                                4

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,                  Want nu de Heer is opgestaan,        

want alles, alles is voldaan!                                      nu vangt het nieuwe leven aan:

Wie in ’t geloof op Jezus ziet,                                               een leven door zijn dood bereid,

die vreest voor dood en helle niet.                           een leven tot in eeuwigheid.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Halleluja, eeuwig dank en ere


Halleluja, eeuwig dank en ere,                                 Vader, sla ons steeds in liefde gade;

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,                              Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;

word' op aard' en in de hemel, Heere,                     uw gemeenschap, Geest van God,

voor uw liefd' U toegebracht!                                   amen, zij ons eeuwig lot!
 


Ps. 150: 1 en 2
Ps. 150: 3
Ps. 21: 4 en 13
Ps. 118: 7 en 8
Ps. 138: 1 en 4


Schriftlezing: Markus 16
Tekst: Gelezen gedeelte
Thema: Jezus’ opstanding

1. Veel ongeloof

2. De ernst van dat ongeloof

3. De opdracht voor hen die geloven.

 

Middagdienst 21-4-2019

1e Paasdag

Voorzang “Weerklank” Lied 178: 1,3,4 Jezus leeft en ik met Hem

1. Jezus leeft en ik met Hem!

Dood, waar is uw schrik gebleven?

Hem behoor ik en zijn stem

roept ook mij straks tot het leven,

opdat ik zijn licht aanschouw,

dit is al waar ik op bouw.

 

3. Jezus leeft! Hem is de macht.

Niets kan mij van Jezus scheiden.

Hij zal, als de vorst der nacht

mij te na komt, voor mij strijden.

Drijft de vijand mij in 't nauw,

dit is al waar ik op bouw.

 

4. Jezus leeft! Nu is de dood

mij de toegang tot het leven.

Troost en kracht in stervensnood

zal de Levende mij geven,

als ik stil Hem toevertrouw:

Gij zijt al waar ik op bouw!

 

Afkondigingen

Stil gebed

Votum en Groet

Psalmzingen      30:1,2

Gebed

Schriftlezing       Lukas 24:36-43

Psalmzingen      72:6

Collecte              

Psalmzingen      43:3,5

Preek                    Lukas 24:36-43

                               Jezus verschijnt aan Zijn discipelen

Psalmzingen      30:3,4

Dankgebed

Geloofsbelijdenis 

Psalmzingen      30:8 (staande)

Zegen